0
0
0
s2sdefault

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΗΚ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ

Ποια ανάγκη σας ώθησε στην υλοποίηση του έργου αξιολόγησης κίνδυνων της ΑΗΚ;

Με την ανάληψη των καθηκόντων της η Επιτροπή Ελέγχου της ΑΗΚ διαπίστωσε ότι η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) χρειαζόταν αναβάθμιση των διαδικασιών της και εξειδικευμένη εκπαίδευση για να επιτελέσει το ρόλο της σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου. Στην κατεύθυνση αυτή, με την έγκριση του ΔΣ, προχωρήσαμε στη διενέργεια Ανεξάρτητης Εξωτερικής Αξιολόγησης της Ποιότητας λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου (EQA) του οργανισμού.

Αυτή κρίθηκε απαραίτητη καθώς προβλέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου που ακολουθεί η ΔΕΕ της ΑΗΚ. Η Εξωτερική Αξιολόγηση αποτελεί διαδικασία που ακολουθείται από όλους του μεγάλους και αξιόπιστους οργανισμούς διεθνώς και συνέβαλε ουσιαστικά στον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης της ΔΕΕ της ΑΗΚ καθώς προέκυψαν εισηγήσεις για διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες. Σε μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ΔΕΕ της ΑΗΚ διαθέτει τώρα Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου, Κώδικα Δεοντολογίας και Εγχειρίδιο Λειτουργικών Διαδικασιών σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Διεθνών Προτύπων.

Στη βάση αυτών που έχουν ήδη γίνει πήραμε την απόφαση για ένα επιπρόσθετο σημαντικό και πρωτοποριακό έργο που πραγματοποιείται για πρώτη φορά από την ίδρυση της ΑΗΚ. Επιπλέον, είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται σε ημικρατικό οργανισμό στην Κύπρο. Αυτό είναι το έργο Αξιολόγησης Κινδύνων. Η ΑΗΚ, ο πιο μεγάλος παραγωγικός οργανισμός της Κύπρου, οφείλει να γνωρίζει όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους για τη λειτουργία της. Πρέπει να είναι έτοιμη να τους αξιολογεί και να προχωρά στην καλύτερη διαχείρισή τους

Ποιοι είναι οι στόχοι του έργου και πότε αναμένεται να υλοποιηθεί;

Το έργο Αξιολόγησης Κινδύνων της ΑΗΚ είναι το αποτέλεσμα σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου της ΑΗΚ που έλαβε την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το έργο αυτό υλοποιείται από τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, CIA, CFSA, CCSA, CFE, ο οποίος έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας στο πεδίο Αξιολόγησης Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων μεγάλων οργανισμών στην Ευρώπη.

Ο καθορισμός και η Αξιολόγηση των Κινδύνων κάθε Οργανισμού είναι βασική ευθύνη της Ανώτατης Διοίκησης. Όσο καλός και αν είναι ο σχεδιασμός σε μια επιχείρηση, είναι απαραίτητο να διατυπώνεται και να εξετάζεται το ερώτημα, ‘’τι θα συμβεί αν κάτι δεν πάει καλά’’. Η απάντηση στο ερώτημα δεν αφορά μόνο την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά και την ευθύνη της για θέματα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς την προστασία των περιουσιακών της στοιχείων. Προκειμένου η εταιρεία να καθορίσει τις πολιτικές της σε σχέση με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και ταυτόχρονα να καθορίσει τι συνιστά ένα αξιόπιστο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου για το περιβάλλον λειτουργίας της, θα πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο να λάβει υπόψη του τους ακόλουθους παράγοντες:

• Τη φύση και την έκταση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρεία

• Τη φύση και την έκταση των κινδύνων που θεωρούνται αποδεκτοί, με το σκεπτικό ότι η Διοίκηση μπορεί να τους αντιμετωπίσει • Την πιθανότητα κάποιοι κίνδυνοι να εμφανιστούν

• Τη δυνατότητα της επιχείρησης να μειώσει τον αντίκτυπο στη λειτουργία της, αν κάποιος κίνδυνος εμφανιστεί

• Το κόστος εφαρμογής και λειτουργίας Συστημάτων και Μηχανισμών Ελέγχου που θα αποτρέψουν την εμφάνιση συγκεκριμένων κινδύνων Η αξιολόγηση των κινδύνων της εταιρείας που γίνεται με απόφαση της Διοίκησής της, στοχεύει:

• Στην καλύτερη κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων από όλα τα επίπεδα ευθύνης της εταιρείας.

• Στο να αποφευχθούν σοβαρές αποτυχίες ή εκπλήξεις.

• Στο να επιτύχει μεγαλύτερο βαθμό λογοδοσίας στα θέματα διαχείρισης των κινδύνων.

• Στο να προσθέσει αξία στις επιχειρησιακές διαδικασίες και λειτουργίες.

• Στην ανάπτυξη κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων σε όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες.

• Στο να καθιερώσει μια αποτελεσματική διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων πλήρως ενσωματωμένη στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

• Στο να ενισχύσει τις προϋποθέσεις της
χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης.

• Στο να αποτελέσει τη βάση προετοιμασίας του ετήσιου και μακροχρόνιου προγράμματος ελέγχων της επιχείρησης, επικεντρωμένου στους σημαντικότερους κινδύνους (risk based audit), που είναι η επικρατέστερη πρακτική διεθνώς για τη διενέργεια ελέγχων, όπως προβλέπεται και από τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing). Στόχος της Αξιολόγησης Κινδύνων (Risk Assessment), είναι η σύνταξη ενός περιεκτικού Καταλόγου Κινδύνων (Risk Register) ανά Διεύθυνση, που θα αναφέρεται σε κάθε μορφής απειλή που η εταιρεία θα πρέπει να γνωρίζει και να έχει σχεδιάσει εκ των προτέρων τον τρόπο αντιμετώπισης, καθώς και η διαγραμματική απεικόνιση των συγκεκριμένων κινδύνων ανάλογα με τη σοβαρότητά τους σε ένα Χάρτη Κινδύνων ανά Διεύθυνση, ένα εργαλείο απολύτως απαραίτητο για την Ανώτατη Διοίκηση για λήψη αποφάσεων και προγραμματισμό. Στις 12 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε, από τον κ. Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη , η πρώτη ενημερωτική συνάντηση σε όλα τα στελέχη της ΑΗΚ. Το έργο της Αξιολόγησης Κινδύνων έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η υποβολή της έκθεσης από τον Σύμβουλο προς το Δ.Σ. της ΑΗΚ για μελέτη.

Το έργο σχετίζεται με την υλοποίηση του λειτουργικού και λογιστικού διαχωρισμού στην ΑΗΚ; θα γινόταν αν δεν υπήρχε ο λογιστικός και λειτουργικός διαχωρισμός;

Το πρωτοποριακό αυτό έργο που  πραγματοποιείται για πρώτη φορά από την ίδρυση της ΑΗΚ είναι σημαντικό και απαραίτητο για κάθε οργανισμό. Πόσο μάλλον για τον πιο μεγάλο παραγωγικό οργανισμό της Κύπρου. Η υλοποίησή του ήταν  απόφαση ανεξάρτητη από το επίσης πολύ σημαντικό έργο του λογιστικού και λειτουργικού διαχωρισμού της ΑΗΚ, που βρίσκεται σε εξέλιξ

Πιο διαβασμένα