0
0
0
s2sdefault

Απάντηση του Δήμου Πάφου σε σχέση με την απαλλοτρίωση

ιδιωτικής γης για την ανέγερση της Δημοτικής Χονδρικής Αγοράς Πάφου

 Με αφορμή σχόλια που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με την εκδοθείσα στις 28 Αυγούστου απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Προσφυγή 2095/2006, ο Δήμος Πάφου επιθυμεί να ανακοινώσει τα ακόλουθα: 

 1. Με διάταγμα απαλλοτρίωσης το 1991, ο Δήμος Πάφου απαλλοτρίωσε έκταση τεμαχίου γης στην πόλη της Πάφου για τη δημιουργία Δημοτικής Χονδρικής Αγοράς με όλα τα συναφή υποστατικά και διευκολύνσεις και αποζημίω-σε τον ιδιοκτήτη σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 
 1. Ο Δήμος κατασκεύασε την Α΄ Φάση της Δημοτικής Χονδρικής Αγοράς σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. Τους χώρους που καταλάμβανε η εναπομείνασα έκταση που αφορούσε η Β΄ Φάση σύμφωνα με τα κατασκευα-στικά σχέδια, ως επί το πλείστον χώρους στάθμευσης ( εκτός από κάποια καταστήματα χονδρεμπόρων), ο Δήμος τους χρησιμοποιούσε και συνεχίζει να χρησιμοποιεί ως χώρους στάθμευσης χωρίς να προβεί σε κατασκευαστικές εργασίες. 
 1. Η Δημοτική Χονδρική Αγορά εγκαινιάστηκε και λειτούργησε το 1996 και θεσπίστηκαν Κανονισμοί για τη λειτουργία της. 
 1. Παρόλον ότι η κατάργηση των διαπυλίων μέσω τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας το 2001 απετέλεσε σοβαρό πλήγμα για τη Δημοτική Χονδρική Αγορά ,το έργο της Δημοτικής Χονδρικής Αγοράς ουδέποτε εγκαταλείφθηκε από τον Δήμο και παραμένει σε λειτουργία αδιάλειπτα από την εγκαινίασή του με χρήσεις συναφείς με τη λειτουργία της Αγοράς, όπως προνοούν οι Κανονισμοί λειτουργίας της. 
 1. Το 2006, ο πρώην ιδιοκτήτης του τεμαχίου στο οποίο κατασκευάστηκε η Δημοτική Χονδρική Αγορά Πάφου καταχώρισε στο Ανώτατο Δικαστήριο προσφυγή, ζητώντας την επιστροφή ολόκληρης της απαλλοτριωθείσας από τον Δήμο έκτασης, ισχυριζόμενος ότι ουδέποτε συντελέστηκε ο σκοπός της απαλλοτρίωσης και ότι ουδέποτε κατασκευάστηκε η Δημοτική Χονδρική Αγορά. 
 1. Ο Δήμος καταχώρισε ένσταση στην προσφυγή, προβάλλοντας ότι η Δημοτική Χονδρική Αγορά κατασκευάστηκε, εγκαινιάστηκε, λειτούργησε και συνέχιζε να λειτουργεί με χρήσεις παρεμφερείς, επισυνάπτοντας στην ένστασή του τα πρακτικά της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου ημερ.5.2.2007, στα οποία αναφέρονται και τα εξής: ‶Με δεδομένο ότι η ανέγερση της Αγοράς δεν κάλυψε ολόκληρη την έκταση της απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας, διαφάνηκε η ανάγκη αξιοποίησης του ακάλυπτου μέρους με συναφείς ή άλλες χρήσεις και κατά καιρούς τέθηκε σε όργανα του Δήμου το θέμα της υπέρβασης του νομικού κωλύματος που υπάρχει για την αξιοποίηση του απαλλοτριωθέντος χώρου για σκοπούς οι οποίοι δεν καθορίζονται στη Γνωστοποίηση Απαλλοτρίωσης […..] Η επίσχεση είναι εκ των πραγμάτων η μόνη εφικτή και αποτελεσματική επιλογή του Δήμου για την αντιμετώπιση του όλου θέματος […..]″. 
 1. Ενόσω εκκρεμούσε η προσφυγή το 2009, ο αιτητής - πρώην ιδιοκτήτης του απαλλοτριωθέντος τεμαχίου, αιτήθηκε από το Δικαστήριο αναβολή για να καταχωρίσει αίτηση για προσαγωγή μαρτυρίας εντός 10 ημερών και η υπόθεση τέθηκε εκτός πινακίου για το σκοπό αυτό. 
 1. Ο αιτητής δεν καταχώρισε την αίτηση για προσαγωγή μαρτυρίας επειδή διαβουλευόταν με τον Δήμο. Το 2011 συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου και του πρώην ιδιοκτήτη του απαλλοτριωθέντος τεμαχίου γραπτή συμφωνία δυνάμει της οποίας ‶επειδή κατ’ ισχυρισμό του πρώτου μέρους (πρώην ιδιοκτήτη) το απαλλοτριωθέν ακίνητο και ή μεγάλο μέρος αυτού δεν εχρησιμοποιήθη για το σκοπό της απαλλοτρίωσης [….] και επειδή το Δεύτερο Μέρος ( Δήμος Πάφου) κατά έμμεσο αλλά σαφή τρόπο απεδέχθη ότι πράγματι μέρος του απαλλοτριωθέντος ακινήτου δεν έχει μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί διά το σκοπό της απαλλοτρίωσης και/ή ο σκοπός της απαλλοτρίωσης είναι ξεπερασμένος″, ο Δήμος θα επέστρεφε στον πρώην ιδιοκτήτη του απαλλοτριωθέντος τεμαχίου έκταση 21.125 τ.μ., θα αναλάμβανε την υποχρέωση να εκδώσει άδεια διαχωρισμού 22 οικοπέδων εντός 6 μηνών από την κατάθεση της αίτησης, τα τετραγωνικά μέτρα των δρόμων και πρασίνου δεν θα είναι πέραν των 7.562 τ.μ. περίπου και των 22 οικοπέδων θα είναι 13.563 τ.μ. και ο πρώην ιδιοκτήτης θα επέστρεφε στον Δήμο το αναλογούν ποσόν που εισέπραξε πλέον το ήμισυ των τόκων που εισέπραξε και θα επέτρεπε στο Δήμο να χρησιμοποιεί την υπόλοιπη έκταση για οποιονδήποτε σκοπό.

 1. Η προσφυγή ορίστηκε εκ νέου από το Διοικητικό Δικαστήριο( είχε τροποποιηθεί στο μεταξύ το άρθρο 146 του Συντάγματος) το 2016 ,άγνωστο με ποιου την πρωτοβουλία και εφόσον ο αιτητής παρέλειψε να καταχωρίσει την αίτηση για προσαγωγή μαρτυρίας που αιτήθηκε το 2009 και εφόσον η Συμφωνία ημερ. 17.11.2011 διαφαινόταν ότι δεν θα υλοποιείτο. 
 1. Μετά τον ορισμό της υπόθεσης ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, ο αιτητής αιτήθηκε το 2017 και 2018 να προσαγάγει μαρτυρία κατά την δίκη αλλά απέτυχε μετά από τις ενστάσεις που καταχώρισε ο Δήμος. 
 1. Η προσφυγή ορίστηκε για διευκρινίσεις και μετά τις διευκρινίσεις, στις 28 Αυγούστου 2018, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του. Το Δικαστήριο δεν απεδέχθη τους ισχυρισμούς του αιτητή ότι δεν κατασκευάστηκε και δεν λειτούργησε η Δημοτική Αγορά, καθώς επίσης τους ισχυρισμούς του ότι δεν χρησιμοποιείται η απαλλοτριωθείσα έκταση για τους σκοπούς για τους οποίους απαλλοτριώθηκε. Το Δικαστήριο απεδέχθη τη θέση του Δήμου ότι η Α΄ Φάση των κατασκευαστικών σχεδίων της Δημοτικής Χονδρικής Αγοράς κατασκευάστηκε, ότι μέρος της έκτασης που καταλάμβανε η Β΄ Φάση εχρησιμοποιείτο ως χώρος στάθμευσης χωρίς να γίνουν τα κατασκευαστικά έργα δυνάμει των σχεδίων, ότι η Αγορά λειτούργησε και συνεχίζει να λειτουργεί με παρεμφερείς χρήσεις. Όμως βασιζόμενο στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 5.2.2007, στη Συμφωνία μεταξύ του πρώην ιδιοκτήτη και του Δήμου ημερ. 17.11.2011 και στη μη εκτέλεση της Β΄ Φάσης των κατασκευαστικών σχεδίων, αποφάνθηκε ότι ο Δήμος οφείλει να επιστρέψει το μη χρησιμοποιηθέν μέρος του τεμαχίου για τους σκοπούς της απαλλοτρίωσης. 
 2. Ο Δήμος θα εξετάσει το ενδεχόμενο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ημερ. 5.2.2007 και το περιεχόμενο της Συμφωνίας ημερ. 17.11.2011 να είναι αποτέλεσμα μεθοδεύσεων.

Πιο διαβασμένα