0
0
0
s2sdefault

Σε τροχιά υλοποίησης θέτει εκ νέου η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών το έργο κατασκευής της μαρίνας στα Πότιμα, απορρίπτοντας την προσφυγή της κοινοπραξίας ERNST AND YOUNG CYPRUS LTD – SALFO and Associates S.A. Engineering and Management Consultants – MARNET SA κατά της απόφασης του Υφυπουργείου Τουρισμού να κατακυρώσει την προσφορά στο επιτυχόντα προσφοροδότη για την εκπόνηση της μελέτης η οποία θα καταδείξει κατά πόσο στον συγκεκριμένο χώρο μπορεί να φιλοξενηθεί η συνδυαστική ανάπτυξη μαρίνας και αγκυροβολίου ή μόνο μαρίνας.
Αντικείμενο της προσφυγής, την οποία η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών απέρριψε ομόφωνα αποφασίζοντας επικύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης χωρίς οποιαδήποτε άλλη διαταγή, ήταν η απόφαση του Υφυπουργείου Τουρισμού ως αναθέτουσας αρχής να απορρίψει στο στάδιο του ελέγχου προϋποθέσεων συμμετοχής την προσφορά της συγκεκριμένης εταιρείας για το διαγωνισμό.
Στην 20σελιδη απόφασή της, που εκδόθηκε στις 13 Ιουλίου, η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών απορρίπτει όλες τις αναφορές των αιτητών σε υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής για εξέταση του ενδεχομένου ακύρωσης του διαγωνισμού. «Ανεξάρτητα από το ότι οι αιτητές γνώριζαν τους όρους του διαγωνισμού και υπέβαλαν αδιαμαρτύρητα την προσφορά τους, οπότε δεν νομιμοποιούνται εκ των υστέρων επειδή δεν τους κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός να αμφισβητούν τη νομιμότητα του, στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος έξι προσφοροδότες. Όταν σε διαγωνισμό διαπιστωθεί ότι η προσφορά μόνο ενός οικονομικού φορέα είναι έγκυρη δεν δημιουργείται αυτόματα υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να ακυρώσει το διαγωνισμό. Αντιθέτως, στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει ακύρωση του διαγωνισμού έχει υποχρέωση να αποδείξει ότι συντρέχει τουλάχιστον λόγος».
Σε ότι αφορά συγκεκριμένο όρο του διαγωνισμού, η αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αναφέρει ότι είναι ουσιώδες και αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό και ειδικότερα τα κριτήρια επιλογής σε σχέση με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των προσφερόντων. «Στην ουσία ο όρος προβλέπει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και τις προϋποθέσεις για έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η μη πλήρωση του από οικονομικό Φορέα από τη στιγμή που ο όρος είναι ουσιώδης δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς του. Σε συμφωνία με την αναθέτουσα αρχή κρίνουμε ότι οι αιτητές δεν νομιμοποιούνται να εγείρουν ζητήματα σε σχέση με τους όρους του διαγωνισμού και κατά πόσο αυτοί διασφαλίζουν ή όχι τον υγιή ανταγωνισμό». Ξεκαθάρισε ότι η όποια απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία έρχεται σε αντίθεση με ουσιώδεις όρους του διαγωνισμού, τους οποίους η ίδια προδιάγραψε σε περίπτωση προσφυγής υπόκειται σε απόρριψη.
Οι δύο πλευρές
Οι αιτητές είχαν υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να απορρίψει την προσφορά τους ήταν εσφαλμένη και/ή παράνομη και/ή παράτυπη και/ή αποτέλεσμα άνισης μεταχείρισης των προσφοροδοτών, εγείροντας ταυτόχρονα θέμα μη διασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού. Θέση τους είναι ότι με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν διασφαλίζεται ο απαραίτητος ανταγωνισμός στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, ούτε υπάρχουν τα εχέγγυα της όλης διαδικασίας επιλογής.
Από την πλευρά της η Αναθέτουσα Αρχή κατέστησε σαφές ότι συγκεκριμένος όρος του διαγωνισμού, τον οποίο οι αιτητές δεν πληρούσαν αποτελεί ουσιώδη απαίτηση, καθώς αφορά την τεχνική ικανότητα του προσφέροντα να υλοποιήσει το αντικείμενο της σύμβασης και είναι αποφασιστικής σημασίας για τις ανάγκες της και τυχόν μη εφαρμογή της συνιστά άνιση μεταχείριση και έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία τόσο σε σχέση με τους προσφοροδότες όσο και σε σχέση με τους δυνητικούς προσφοροδότες. Εξήγησε ότι για τον συγκεκριμένο όρο τέθηκαν πριν από την υποβολή των προσφορών ερωτήσεις από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, περιλαμβανομένων και των αιτητών, οι οποίες και απαντήθηκαν, χωρίς οι όροι να αμφισβητούνται από τους ίδιους ή να τίθεται θέμα τροποποίησης του όρου.
Χαιρετίζει το ΕΒΕ
Την απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών χαιρετίζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου. Σε ανακοίνωσή του το ΕΒΕ αναφέρει ότι, με βάση τις εξελίξεις, είναι θέμα ημερών η σύγκληση εκ νέου του Συμβουλίου Προσφορών για να κατακυρώσει την προσφορά στον επιτυχόντα προσφοροδότη, ο οποίος θα εκπονήσει την μελέτη. «Οι εξελίξεις είναι θετικές και το ΕΒΕ Πάφου θα παρακολουθεί στενά τις διεργασίες και τα χρονοδιαγράμματα για τα έργα υποδομής και εκεί και όπου κρίνεται σκόπιμο θα γίνονται οι ανάλογες παρεμβάσεις για το κοινό καλό και προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πιο διαβασμένα